Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2016

idosk8
13:17
8075 a930 500
idosk8
13:17
3520 37a4
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapelnaironii pelnaironii
idosk8
13:17
Chcę, żebyś był ze mnie dumny.
Żebyś w każdej sekundzie swojego życia myślał: "Jestem szczęśliwy, że Ją mam".
Reposted fromawakened awakened viaAmericanlover Americanlover
idosk8
13:17
7218 2866 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromwelneks welneks viabatgirl batgirl
idosk8
13:17
4169 0c2e
“ Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj. ” — Julian Tuwim - "Erotyk"
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabatgirl batgirl
idosk8
13:16
Reposted frommarlylee marlylee
idosk8
13:15
idosk8
13:14
5401 d585
Reposted from2014 2014 viaAmericanlover Americanlover
idosk8
13:14
8878 51d5
Reposted fromlumpy lumpy viaAmericanlover Americanlover
idosk8
13:14
8167 5548
idosk8
13:14
Reposted fromnadaly nadaly viaAmericanlover Americanlover
idosk8
13:14
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood - "Dziewczyny, które zabiły Chloe"

August 16 2016

idosk8
16:44
1285 07ad 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx
idosk8
16:44
7604 0c1e 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapuremindx puremindx
idosk8
16:44
Noś w sobie pewność, wiedz, że osiągniesz cel, a osiągniesz go z pewnością. Nie pozwól, by do twojej głowy wkradły się wątpliwości, bo cię zniszczą.

— John Flanagan – Zwiadowcy. Oblężenie Macindaw
idosk8
16:44
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście „ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo "te góry powinny być wyższe w środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię: „jego skóra powinna być bardziej różowa” albo „jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Józef Zinker
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaxmonroex xmonroex
idosk8
16:41
6311 d0d6 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapuremindx puremindx
idosk8
16:38
6305 8b4c 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapuremindx puremindx
idosk8
16:37
Reposted frombluuu bluuu viamyniu myniu
idosk8
16:37
1865 c912
~via najlepszy Brat.
Reposted fromTapmytoes Tapmytoes viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl