Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

idosk8
18:41
1240 845e
idosk8
18:40
3569 a4aa
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarrives arrives
18:40
idosk8
18:40
idosk8
18:34
8549 8d76 500
Reposted fromNajada Najada viadzony dzony
idosk8
18:33
0922 a173
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viaNocturia Nocturia
18:33
6680 d031
Reposted frompornstock pornstock viaNocturia Nocturia
idosk8
18:33
8613 c385 500
idosk8
18:33
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.
idosk8
18:33
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittany C. Cherry
Reposted from21Luna12 21Luna12 viaNocturia Nocturia
idosk8
18:32
8686 cc06
Reposted fromlittlefool littlefool viaNocturia Nocturia
idosk8
18:32

Uśmiech w oczach jest najpiękniejszym z uśmiechów.

Reposted fromvindurinn vindurinn viaNocturia Nocturia
idosk8
18:30
idosk8
18:30
idosk8
18:28
6399 eb39
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via00monnnn066 00monnnn066
idosk8
18:27
idosk8
18:26
Przepraszam Cię bardzo. Nigdy nie powiedziałam Ci tego wszystkiego, co chciałam powiedzieć.
Reposted fromMcHarvey McHarvey viasalma7891 salma7891
idosk8
18:25
6201 6b71 500
coben. 
Reposted fromrol rol viaxvou xvou
idosk8
18:25
Już prawie zapomniałam...
Do końca roku będziesz dla mnie kimś totalnie bez znaczenia. Taki mam ambitny plan na najbliższe dwa miesiące!
— zwykła jak zawsze
idosk8
18:25
7165 a9f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl