Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaarrives arrives
idosk8
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066
idosk8
3534 858d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
idosk8
4900 d128 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaawakened awakened
idosk8
3404 a2d3 500
idosk8
idosk8
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska

October 09 2019

idosk8
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna via000monnnn066 000monnnn066
idosk8
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
idosk8
2208 6d29
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara

October 08 2019

idosk8
idosk8
5255 f071 500
idosk8
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBetterDays BetterDays
idosk8
2777 92ab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewiemchybanena niewiemchybanena
idosk8
7337 bb0c 500

October 07 2019

idosk8
4785 4b20 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
idosk8
4465 552c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives
idosk8
7447 367f 500
I każdemu z nas po przyjacielu z zupy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaarrives arrives
idosk8
8054 baab 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamefir mefir
idosk8
7337 6fad 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl